Cinema Star (July 1978)

Reading and Downloading:

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

1 ۱ ۱ ۱ ۱ 1 اصولا در ان فبلم تمام کارا کتر هاپر تحرك هستند فکر .می‌کنم تمام هنرپیشگان ابن فیلم به استقبال خطر میروند * من در این فبلم حنی چهره‌ام خبلی زشت نثان داده می‌نود هیچ لوع گریمی که من را زیبا کند وجود ندارد . ل] میتوانم نظز تورا در باره فیلیب های سکسی ی بهتر بگویم نقش های‌سکسی 1 سسیده : بنظر من اگر کارگردانی با نی ها ی‌زن بتواند‌شتری برای فیلش جاب کند یا هنرپیثه زنی از زیبائی های جسی خودش بخضسواهسد محبوبیتی برای خود کسب کند : فا 7 ن آن هنرپیشه وآن زب «تن فروش» ت وناکمال ثاسف باید بگویم فاصله_ آن: کا رگردان هم ۷ آن: «واسطه جنسی »بسیار .کوفاه است۱ لا پی فکر می‌کنید زنانی که نقش های سکسی_بازی‌می‌کنندو کار گرداتهائیکه چنین فیلمهائی میسازند واقما در (چنین «شرایطی» هسنند ؟1 پس آقای«فراانسیس فورد. کاپولا» فیلساز سرشناس نیز در گذشته کارش را با فیلبهای سکسی شروع «فاصله ز بادی بین آن ستار گانی کرد نیز بپیده : من البته سابقه‌ی کارایشان را تا این اینعه ایشان این ضعف اخلاقی را ترلك کرده‌اند.و بطرف فیلبهای خوب آمده‌اند ودیگر سکسی نمی‌بازند. (باستنادفیلمهای امروزی شان ۱) , [] اصولا نظر تودرباره سکس چیست ؟ منظورم این است سکس‌را تا چه بجد در فیلم لازم میدانی ؟ سپیده : سکس در سیتمابرای هن دو مورد دارد ۰ یکی در مورد خودم‌ویکی بطلور کلی از نظر خود من سک سگوشه‌ای از زندگی هرانسانی است . مگر نه اینگه تمام موجودات که قرنها زندگی کرده‌و میکنند مره سکس هستند ٩‏ پس این حقیقی‌ترین‌چیز عالم است اما سکس در سینما : باید بینیم مك فیلساز از ساختن صحنههای سکسی چه هدفی دارد ؟ آیا هدف او سکس فروشی است یا اینکه صحنه فیلم ایجاب م یکند که يك واقعه‌ی سکنی نثان داده شود. . اگر هدف سکس فروشی باشد که متاسفانه نمی‌توانیم عنوانی بهتر از «سکس فروش» این ستة"امت:۹ که در فیلمها لخت می‌شو ند و زنان تن فروش نیست! حد نمیدانستم خوشحالم از . رکود سیدمای‌انران» زکودی از نوع هنت است ! باین سازندگان و هنرپیشگان بدهیم .ولی اگر واقعا ارائه صحنه سکسی برای نشان دادن واقعیتی باشد بنظر من جزء ملزومات ره د . هثلا در فیلم «قیصر » چند صحنه بت در اوایل فیلم نشان داده مسی‌شد , " داستان فیلم را هم انمی‌دانند ! تهیه کننده که بهیج وجه قصد «سکس:فروشی »در کار نبود و بلکه بیخنده را در مسیر هدف اصلی قصه قرار میسداد و او را نسبت به يك عده متجاوز خشمگین‌تسر میکرد . [] در آیتجا سئوال دیگری در مورد سکس دارم و آنهم در مورد خوت ! هن‌در یکی از فیلمهایت عکس نیمه الختت را برم سر در سینماها دیدم آیا آن عک س‌هم بدون دلیل بود ؟ سپیده : در آن فیلم يك صحنه بسیار کوتاه از کنار دریا بود که حتصسی بخاطر احترام به اجتماع و سنن اجتماعی يك مایوی بسیار پوشبده‌ای بتن کسرده بودم . اما فیلمساز مربوطه خانمسای عادی را بمن نشان. دادند که مابوی دو تکه بتن داشتند و من بعد ازدوروز مقاومت با تلقین . کاررگردان و اینکه مگر تو با 7 این خانمها تفاوتی داری که میخواهی با این مایوی بوشیبه در فیلم ظاهر شوی» و همچنین تائید حرف فیلساز توسط مردم که در سر صحنه حاضر لودند ,حاضر شم با مابوی دوتکه در فبلم ظاهر شوم » راما فکر نیکردم کار این صحنه کوتاه ,طبیعی بصورت عکسهانی که با نقاشسی احتی عربان تر از واقعیت مرا نشان داده بودند به سر در سینماها بکشد ! من در این چند فیلمی کسه بازی | کرده‌ام » ه چیزهاای عجیبی برخورد کرده‌ام که واقعا برایم حیرت آور است؛ آغلب ام قیلیها ؛ هیسج ارتباطی بسسه سوژه فیلم. ندارند -. مثلا ام قیاسم «خبیث» است اما در سوژه فیلم هیچگونه خائتی توجود ندازد با مسکس بالا سردر سینما می‌بینی کسه خانمی با عئومی مخصوصی ذر حالتی غیرعادی است» ولی وفتی فیلم را نگاه میکنی میس بینی ابحیانا صحنه‌الی کهاینقدراگرانبیسمان شده » مرمسوط بسه زنسی پسسار نجیب است که احتمالا در یکی از صحنه های فیلم براثر زلزله ناگهان از بسترخود بیرون پریده و به در اطاق رفته است ۰ اغلب نقاشان پلا کارد های سینمائی حنسی مقداری عکس به‌آنها میدهد و نقاش ها طبق سلیقه خود بدون هیچ ضابطه‌ای يك تابلوی تفاشی زیبا به تهیه کننده تحویل میدهند . *_ اگر قراز دادهای سینماثی را به بدون استثناء نام فیلم را باین ترتیب می‌نوبسند . سثلا: «نام فیلم : شبهای طولانی بانام دییگری که بعدا برا ی‌آن تهیه می‌شود !» این دلیل عدم نظم صحیح در کار فیلسازی است اسم فیلم مطابق مسائل روز انتخاب می‌شود» فه_براساس_ محتواوسوژه‌فیلم,توخودحدیت مفصل بخوان از اين مجیل ! بالطسع من هم گرفتار بسیاری‌ازاین‌بی‌سامانی‌های سینمائی شده‌ام ر کایری هم نتوانسته‌ام اواخر گریپانگیر سینمای ما شده استا + خی سپیده : واله خیلی چپز هاست و خیلی‌هم دلایل آد توسط اشخاص ذبعلاح بررسی شله و گفته شده است ۰ اما انظر من » بز رگترین دلیل آن این است که بسیاری از فبلسازان ما دیگرنمی‌خوزاهند فیلمهانی بی‌ارزش بسازند و همین امسر باعث می‌شود که مدتی منتظر سناریوی خوب » هنرپیده خوب و نظایر آن‌بگردند و بیش از سالی یکی دو فیلم روانهبازاد نکنند . و اتفاقا اینطوری بهتر است فیلم کش > هتر از سپیده تشکر میکنم و در پایان . مصاحبه نظرش رادرباره ستازه‌سینمامپپرسم, می‌گوید : اگر تمام حرفهاثی که من زدم چاپ کردید [ به ستاره ستما ایمان هی‌آورم . هوب خاد سید ار سا آوزدی ؟1